ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 795 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114632094 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชาภัทร เครือรัตนไพบูลย์

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre