ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 858 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114632093 ชื่อ - นามสกุล นายปริเยศ พิมพ์สุวรรณ

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre