ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1367 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55113572055 ชื่อ - นามสกุล นางสาววิจิตรา กล่อมกำเนิด

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre