ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1156 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55113542041 ชื่อ - นามสกุล นายชิงชัย บุญประเสริฐ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre