ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2648 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112782010 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชมพูนุท ภูมิสัตย์

สาขาวิชา ดนตรี กลุ่มวิชาดนตรีไทย ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre