ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2136 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112762086 ชื่อ - นามสกุล นายถาวรศักดิ์ สร้อยทองพูล

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre