ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2353 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112752070 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเสาวณีย์ พุกเกิด

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre