ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2282 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112742136 ชื่อ - นามสกุล นางสาววัชราภรณ์ เหล่าอินทร์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre