ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2154 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112742071 ชื่อ - นามสกุล นายธรรมรงค์ กั้วพิจิตร

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 18 นายธรรมรงค์ กั้วพิจิตร

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 17 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 18 นายธรรมรงค์ กั้วพิจิตร