ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 906 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112732008 ชื่อ - นามสกุล นายพุทธโชค อุทโท

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre