ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 833 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112732003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนัฐยา อินทรไพจิตร

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre