ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1038 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55112722033 ชื่อ - นามสกุล นายสุวิชา กิจจาจารย์

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre