ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 129 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646060 ชื่อ - นามสกุล นางสาวภัทราภรณ์ แดงชาวนา

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre