ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 42 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646053 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre