ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 530 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646038 ชื่อ - นามสกุล นางสาววิชุดา ฤทธิ์ฉ่ำ

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre