ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 56 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646034 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ แสนดวงดี

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre