ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 194 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646033 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษณา อภิชัยปานประชา

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre