ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 84 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646028 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพฤษภา ขุนสิงโต

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre