ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 345 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646022 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณ์ไพรัช

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre