ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 334 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111646020 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธชาษร เหล่าแช่ม

สาขาวิชา นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre