ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 88 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636089 ชื่อ - นามสกุล นางสาววาสนา แจ้งประดิษฐ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre