ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 102 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636056 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชุติมา กรินรัศมี

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 7 นางสาวชุติมา กรินรัศมี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 7 นางสาวชุติมา กรินรัศมี

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 8 มณฑกานต์ ชุ่มศรี