ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 108 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636053 ชื่อ - นามสกุล นางสาววารีรัตน์ ชูนพรัตน์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 35 นางสาววารีรัตน์ ชูนพรัตน์

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 36 นางสาวสุพัตรา พรมทัน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 35 นางสาววารีรัตน์ ชูนพรัตน์

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 36 นางสาวสุพัตรา พรมทัน