ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 662 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636050 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอักษรสวรรค์ อนุพันธ์วัฒนา

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre