ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 469 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636033 ชื่อ - นามสกุล นางสาวภาวิณี ศรีเฉลียว

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre