ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 34 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636014 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัจฉราพรรณ เพชรแจ่ม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre