ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 665 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอาภัสรา โพธิ์พันธ์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre