ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 30 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111636005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภารัตน์ ภู่เรืองเดช

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre