ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 209 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626087 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิตติมา สุนทรแย้ม

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre