ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 406 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626077 ชื่อ - นามสกุล นายปรีชา อยู่ป้อม

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre