ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 255 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626064 ชื่อ - นามสกุล นายฉัตรชัย เณรแขก

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre