ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 464 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626054 ชื่อ - นามสกุล นายภาณุวัฒน์ พันธุ์รู้ดี

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre