ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 309 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626039 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐสุดา จันทร์ศรี

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre