ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 569 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริรัตน์ สุขวิชัย

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre