ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 292 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626032 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐณิชา ปั้นลาภ

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre