ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 583 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626013 ชื่อ - นามสกุล นายสรพจน์ พิมสวรรค์

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre