ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 216 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626007 ชื่อ - นามสกุล นายเกียรติชัย จันทร์ศรี

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 42 นายเกียรติชัย จันทร์ศรี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 41 นายธีระศักดิ์ ขำแห้ว

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 42 นายเกียรติชัย จันทร์ศรี