ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 518 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626005 ชื่อ - นามสกุล นายวโรดม เงินสยาม

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre