ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 313 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111626002 ชื่อ - นามสกุล นายดนุกฤษฎิ์ เอี่ยมสงคราม

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre