ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 389 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616105 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิศารัตน์ พรมเถื่อน

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre