ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 318 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616103 ชื่อ - นามสกุล นางสาวดวงพร จีระดิษฐ์

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre