ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 508 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616095 ชื่อ - นามสกุล นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre