ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 233 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616079 ชื่อ - นามสกุล นายจารุพรรณ สวัสดี

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 35 นายจารุพรรณ สวัสดี

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 36 นางสาวปิยมน บวบงาม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 35 นายจารุพรรณ สวัสดี

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 36 นางสาวปิยมน บวบงาม