ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 258 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616077 ชื่อ - นามสกุล นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre