ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 471 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616075 ชื่อ - นามสกุล นายภูริวัจน์ อินทร์เถื่อน

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre