ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 331 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616072 ชื่อ - นามสกุล นางสาวทิพวรรณ ถ้วนถี่

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre