ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 159 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกวินทิพย์ ดีทิพย์

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre