ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 115 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616025 ชื่อ - นามสกุล นางสาววิไลวัลย์ หิริโอ

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre