ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 648 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616018 ชื่อ - นามสกุล นายอภิวัฒน์ บุญฤทธิ์

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre