ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 117 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111616006 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวิมล แก้วการไร่

สาขาวิชา สังคมศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 23 โสพิศตา สิทธิพรหม

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 24 นางสาวสุวิมล แก้วการไร่

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 23 โสพิศตา สิทธิพรหม

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 24 นางสาวสุวิมล แก้วการไร่